Oferta produktowa BOŚ Bank dotycząca OZE

 1. EKO Pożyczkahttps://www.bosbank.pl/ekopozyczka/ekopozyczka
 2. Kredyty ze środków z WFOŚiGWhttps://www.bosbank.pl/mikroprzedsiebiorstwa/kredyty-1/kredyty/preferencyjne-kredyty-z-doplatami-wfosigw
 3. Kredyt na zakup urządzeń służących ochronie środowiskahttps://www.bosbank.pl/mikroprzedsiebiorstwa/kredyty-1/kredyty/ekokredyty
 4. Kredyt EKO Inwestycje z dotacją NFOŚiGWhttps://www.bosbank.pl/mikroprzedsiebiorstwa/kredyty-1/kredyty/kredyt-eko-inwestycje
 5. Kredyt EKOoszczędnyhttps://www.bosbank.pl/mikroprzedsiebiorstwa/kredyty-1/kredyty/kredyt-ekooszczedny
 6. Kredyt z dobrą energią –    https://www.bosbank.pl/przedsiebiorstwa/finansowanie-1/kredyty-ekologiczne/kredyt-z-dobra-energia

Dostępne placówki BOŚ w całej Polsce – https://www.bosbank.pl/kontakt/placowki-i-bankomaty

 

Aktualne dotacje na fotowoltaikę – pełne informacje dostępne dla Partnerów w systemie PARTNER CRM.

 

Informujemy, iż ruszają nabory wniosków o  dofinansowania w formie bezzwrotnych dotacji na inwestycje w zakresie termomodernizacji oraz odnawialnych źródeł energii.

a/ unijne – w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
b/ krajowe – w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Poniżej zamieszczamy syntetyczne zestawienie sporządzone na podstawie opublikowanych harmonogramów naborów wniosków na rok 2015 zawierające informacje na temat dostępnych naborów na inwestycje związane z termomodernizacją i odnawialnymi źródłami energii:

 

I REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

a/ Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, w tym budownictwo komunalne

Ogłoszenie naboru: wrzesień 2015 r., nabór: październik 2015 r.

Beneficjenci:

– podmioty sprawujące zarząd nad nieruchomościami, których właścicielem jest jst;

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne;

– podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki i stowarzyszenia;

– towarzystwa budownictwa społecznego;

– jednostki naukowe, szkoły wyższe;

– podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych;

– kościoły i związki wyznaniowe;

– spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

 

b/ Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Ogłoszenie naboru: październik 2015 r., nabór: listopad 2015 r.

Beneficjenci:

– mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;

– producenci rolni, grupy producenckie;

– spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;

– organizacje pozarządowe;

– kościoły i związki wyznaniowe;

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;

– jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;

– jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;

– podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych;

– operatorzy systemu dystrybucyjnego

 

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

Oś priorytetowa X Energia

Działanie 10.2 Efektywność energetyczna

Poddziałanie 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne

Termin naboru: styczeń 2016 r.

Beneficjenci:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne;

– związki i stowarzyszenia jst;

– jednostki naukowe;

– instytucje edukacyjne;

-szkoły wyższe;

– organizacje pozarządowe;

– kościoły i związki wyznaniowe;

– jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia oraz spółki z udziałem jst;

– podmioty wykonujące zadania jst i związku komunalnego;

– jednostki administracji rządowej;

– spółki wodne;

– jednostki naukowe;

– szkoły wyższe

 

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego

Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne

Poddziałanie 3.1.2 Strategia niskoemisyjna w Aglomeracji Opolskiej

Termin naboru: IV kwartał 2015 r.

Beneficjenci: informacje zawierające katalog beneficjentów udostępnione zostaną po publikacji dalszej części Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

 

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a/ Oś priorytetowa III Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Termin naboru: IV kwartał 2015 r.

Beneficjenci:

– przedsiębiorstwa;

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne;

– administracja rządowa;

– państwowe jednostki organizacyjne;

– organizacje pozarządowe;

– partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

 

b/ Oś priorytetowa III Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Termin naboru: IV kwartał 2015 r.

Beneficjenci:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne;

– inne jednostki sektora finansów publicznych;

– przedsiębiorstwa komunalne;

– organizacje samorządowe;

– spółdzielnie mieszkaniowe;

– wspólnoty mieszkaniowe;

– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

– podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

– partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

 

c/ Oś priorytetowa III Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

Termin naboru: IV kwartał 2015 r.

Beneficjenci:

– przedsiębiorstwa;

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne;

– zarządcy infrastruktury transportowej, służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego;

– inne jednostki sektora finansów publicznych;

– partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

 

d/ Oś priorytetowa III Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT

Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT

Termin naboru: IV kwartał 2015 r.

Beneficjenci:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne;

– inne jednostki sektora finansów publicznych;

– przedsiębiorstwa komunalne;

– organizacje pozarządowe;

– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

– podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

– partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

 

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

a/ Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Termin naboru: grudzień 2015 r.

Beneficjenci:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

– jednostki organizacyjne jst;

– osoby prawne jst;

– partnerstwa wymienionych podmiotów

 

b/ Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Termin naboru: grudzień 2015 r.

Beneficjenci:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

– jednostki organizacyjne jst;

– TBS;

– organizacje pozarządowe;

– partnerstwa wymienionych podmiotów

 

c/ Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii

Termin naboru: październik 2015 r.

Beneficjenci: przedsiębiorcy (operatorzy sieci SN i NN poniżej 110 kV)

 

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

a/ Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii

Termin naboru: IV kwartał 2015 r.

Beneficjenci:

– przedsiębiorcy (MŚP);

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;

– spółki prawa handlowego będące własnością jst;

– uczelnie, szkoły wyższe;

– jednostki naukowe;

– jednostki badawczo-rozwojowe;

– instytucje kultury;

– operatorzy systemu dystrybucyjnego;

– właściciele (zarządcy) budynków mieszkaniowych;

– rolnicy prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą;

– grupy producentów rolnych;

– jednostki organizacyjne jst (ośrodki doradztwa rolniczego);

– organy administracji państwowej prowadzące szkoły (szkoły rolnicze);

– rybacy śródlądowi oraz hodowcy ryb prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą

 

b/ Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna

Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wielkopolski

Termin naboru: IV kwartał 2015 r.

Beneficjenci:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest jst lub dla których podmiotem założycielskim jest jst;

– właściciele, zarządcy budynków mieszkalnych wielorodzinnych (z wyłączeniem spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które kwalifikują się do wsparcia na poziomie krajowym, tj. w ramach PO IiŚ)

 

c/ Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna

Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna – Zielona Góra

Termin naboru: IV kwartał 2015 r.

Beneficjenci:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest jst lub dla których podmiotem założycielskim jest jst;

– właściciele, zarządcy budynków mieszkalnych wielorodzinnych (z wyłączeniem spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które kwalifikują się do wsparcia na poziomie krajowym, tj. w ramach PO IiŚ)

 

d/ Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach

Poddziałanie 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – Zielona Góra

Termin naboru: III kwartał 2015 r.

Beneficjenci:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;

– spółki prawa handlowego będące własnością jst

 

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

a/ Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii

Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT

Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT (Południowy i Zachodni)

Termin naboru: 25.10.2015 – 30.12.2015 r.

Beneficjenci:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;

– podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst;

– jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych;

– podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej;

– szkoły wyższe;

– organizacje pozarządowe;

– spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowej;

– towarzystwa budownictwa społecznego

 

b/ Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach

Termin naboru: 01.12.2015 – 30.12.2015 r.

Beneficjenci: podmioty wdrażające instrumenty finansowe

 

c/ Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

Termin naboru: 27.07.2015 – 30.10.2015 r.

Beneficjenci:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;

– podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst;

– jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych;

– podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej;

– szkoły wyższe;

– organizacje pozarządowe;

– spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowej;

– towarzystwa budownictwa społecznego

 

d/ Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT (Południowy i Północny)

Termin naboru: 01.09.2015 – 30.10.2015 r.

Beneficjenci:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;

– podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst;

– jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych;

– podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej;

– szkoły wyższe;

– organizacje pozarządowe;

– spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowej;

– towarzystwa budownictwa społecznego

 

e/ Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT (Zachodni)

Termin naboru: 27.07.2015 – 30.10.2015 r.

Beneficjenci:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;

– podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst;

– jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych;

– podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej;

– szkoły wyższe;

– organizacje pozarządowe;

– spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowej;

– towarzystwa budownictwa społecznego

 

f/ Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT

Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT (Południowy, Północny, Zachodni)

Termin naboru: 25.10.2015 – 30.12.2015 r.

Beneficjenci:

– jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;

– podmioty działające na zlecenie jst i ich związków, realizujące zadania z zakresu transportu publicznego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;

– podmioty, w których większość udziałów posiada jst lub związek jst;

– jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych;

– spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego

 

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

Oś priorytetowa III Czysta energia

PI 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym

Termin naboru: IV kwartał 2015 r.

Beneficjenci:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

– podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst;

– jednostki sektora finansów publicznych;

– spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;

– TBS;

– organizacje pozarządowe;

– podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej

 

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośkąskiego

a/ Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.2 Efektywność energtyczna w MŚP

Termin naboru: październik 2015 r.

Beneficjenci:

– mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;

– grupy producentów rolnych;

– przedsiębiorstwa z większościowym udziałem jst

 

b/ Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.5 Wysokosprawna kogeneracja

Termin naboru: grudzień 2015 r.

Beneficjenci:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

– jednostki organizacyjne jst;

– jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;

– przedsiębiorstwa energetyczne;

– organizacje pozarządowe;

– spółdzielnie mieszkaniowe;

– wspólnoty mieszkaniowe;

– towarzystwa budownictwa społecznego;

– jednostki naukowe;

– uczelnie, szkoły wyższe, ich związki i porozumienia;

– organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;

– PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

– podmioty lecznicze oraz ich konsorcja;

– przedsiębiorstwa

 

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

a/ Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

Termin naboru: grudzień 2015 r.

Beneficjenci:

– jst, ich związki i stowarzyszenia;

– jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;

– jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;

– ZOZ;

– instytucje kultury;

– szkoły wyższe;

– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

– NGO (w tym również podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym);

– PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

 

b/ Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT

Termin naboru: grudzień 2015 r.

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujące w ramach Porozumienia Gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020

 

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego

a/ Oś priorytetowa III Energia

Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Termin naboru: IV kwartał 2015 r.

Beneficjenci:

– jst i ich związki;

– jednostki zależne od jst posiadające osobowość prawną;

– państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe;

– organizacje pozarządowe;

– szkoły wyższe;

– spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;

– podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych;

– inne wyżej nie wymienione podmioty posiadające osobowość prawną

 

b/ Oś priorytetowa III Energia

Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska

Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

Termin naboru: IV kwartał 2015 r.

Beneficjenci:

– jst i ich związki;

– jednostki zależne od jst posiadające osobowość prawną;

– organizacje pozarządowe, stowarzyszenia;

– podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta;

– podmioty działajże na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym;

– państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe

 

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.2 Termomodernizacja budynków

Poddziałanie 4.2.2 Termomodernizacja budynków

Termin naboru: IV kwartał 2015 r.

Beneficjenci:

– jednostki samorządu terytorialnego, związki, stowarzyszenia jst;

–  jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;

–  jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;

–  jednostki naukowe;

– szkoły wyższe;

– osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki;

– spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS;

– podmioty lecznicze;

– instytucje kultury;

– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

– organizacje pozarządowe;

– PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

 

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

a/ Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna

Działanie 4.1 Produkcja i dystrybucja odnawialnych źródeł energii

Termin naboru: IV kwartał 2015 r.

Beneficjenci: katalog beneficjentów zostanie udostępniony po publikacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych do RPO Warmii i Mazur na lata 2014-2020

 

b/ Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

Możliwość ogłoszenia naboru zostanie zweryfikowana po wyborze Instytucji Pośredniczącej w III kwartale 2015 r.

Beneficjenci: katalog beneficjentów zostanie udostępniony po publikacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych do RPO Warmii i Mazur na lata 2014-2020

 

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

a/ Oś priorytetowa IV Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR

Termin naboru: IV kwartał 2015 r.

Beneficjenci:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

– jednostki naukowe;

– uczelnie;

– instytucje kultury;

– podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia;

– organizacje pozarządowe;

– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych z obszaru objętego SPR

 

b/ Oś priorytetowa IV Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie 4.3.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne

Termin naboru: IV kwartał 2015 r.

Beneficjenci:

– Województwo Małopolskie;

– jednostki organizacyjne województwa

– instytucje kultury

– podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

 

II NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 1. Program Priorytetowy: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii

Częśc2) PROSUMENT – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialncyh źródeł energii

Termin naboru: III kwartał 2015 r.

Beneficjenci: osoby fizyczne

W porównaniu do poprzedniego naboru wydłużeniu uległ czas, w którym beneficjenci będą mogli otrzymać preferencyjne warunki wsparcia (wyższy poziom dotacji), w związku z czym zwiększono budżet programu. Ponadto zniesiony został obowiązek łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej. Obowiązywać będą także niższe stawki maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikacji instalacji (dotyczy to kolektrów słonecznych oraz systemów fotowoltaicznych).

 

 1. KAWKA – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii

Termin naboru: III kwartał 2015 r.

W porównaniu do poprzedniego naboru zmianie uległa wielkość miejscowości (z 10 tys. do 5 tys. mieszkańców) kwalifikującej przedsięwzięcie do dofinansowania, jak również katalog przedsięwzięć.

 

 1. E-KUMULATOR – Ekologiczny akumulator dla przemysłu

Termin naboru: III kwartał 2015 r.

Beneficjenci: przedsiębiorstwa

 

 1. LEMUR – Energooszczędne budynki użyteczności publicznej

Termin naboru: III kwartał 2015 r.

Beneficjenci:

– podmioty sektora finansów publicznych z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych;

– samorządowe osoby prawne;

– spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych jst wskazanych w ustawach;

– organizacje pozarządowe;

– Parki Narodowe;

– PGL Lasy Państwowe

W porównaniu do poprzedniego naboru rozszerzeniu uległ katalog beneficjentów.

 

AKTUALNE DOTACJE – kliknij zdjęcie!

http://fotowoltaika.pvtechnology.pl/dotacje-fotowoltaika/
http://fotowoltaika.pvtechnology.pl/dotacje-fotowoltaika/
Ubezpieczamy instalacje PV naszych Klientów!

AKTUALNE DOTACJE – kliknij zdjęcie!

http://fotowoltaika.pvtechnology.pl/dotacje-fotowoltaika/ http://fotowoltaika.pvtechnology.pl/dotacje-fotowoltaika/ Ubezpieczamy instalacje PV naszych Klientów!

Działamy FAIR PLAY!

Zadzwoń lub napisz:

tel: 22 20 72 711
fax: 22 20 72 704
e-mail: bok@pvtechnology.pl

Zostaw kontakt – oddzwonimy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Województwo/Miejscowość (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

PRACA:

 Zostań Doradcą d/s FOTOWOLTAIKI, lub otwórz biuro DoradcówOZE

więcej >>